... meet svùj point ...
3. roèník pøehlídky nekomerèního umìní
23. 10. 2014 - 15. 1. 2015 Kongresové centrum Praha
 

Díky návštìvníkùm výstavy, kteøí zakoupili práce vystavujících autorù se nám podaøilo vybrat ve prospìch sbírky (www.sbirkajus.cz) èástku 44.005,- Kè. Dìkujeme!

ARTMEETPOINT-
(Organizátorem pøehlídky je
AP Promo s.r.o., ve spolupráci s obèanským sdružením Niké v rámci projektu Cargo Gallery)

Projekt Artmeetpoint 2014 nabízí pøíležitost autorùm (fotografie, malíøi, sochaøi) prezentovat svou práci sérií atraktivních výstav.
Pilotní výstava projektu probìhne v dobì od 23. 10. 2014, do 15. 1. 2015, v prostorách zimních zahrad Kongresového centra Praha (KCP). Výstava bude zahájena Vernisáží s doprovodným programem a koncertem. V dobì trvání této výstavy poøádáme i tøi doprovodné akce v jejích prostorách, formou volného workshopu a pøednášek.

V cca v únoru 2015 pøesouváme výstavu na sever Èech (Ústí nad Labem, Dìèín a Litomìøice), v èervnu 2015 pak jednáme o pøesunu výstavy do Drážïan v rámci pøeshranièní spolupráce Ústecký kraj- Svobodný stát Sasko.
Projekt Artmeetpoint 2014 volnì navazuje na nᚠprojekt
Photomeetpoint 2013, který jsme poøádali ve stejném okruhu. Pro letošní rok jsme pøipravili rozšíøení a rádi bychom pøedstavili tyto oblasti: Fotografie (klasická), fotografie (digitální), malíøství a grafika, sochaøství. Stejnì jako v loòském roce i letos poèítáme s vydáním souhrnného tištìného katalogu celého projektu.
I letos poèítáme s charitativním pøesahem celé akce. Dobrovolné vstupné a 50% z prodaných prací vystavujících autorù putuje na dostavbu Jedlièkova ústavu (www.sbirkajus.cz)

Bližší informace o našem projektu naleznete v jednotlivých záložkách této stránky. V pøípadì jakýchkoli doplòujících dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat prostøednictvím
info@cargogallery.eu
 


Tìšíme se na setkávání s tvùrci i s návštìvníky výstavy.

 
 
 

Thanks to visitors of the exhibition who bought works of exhibiting artists we have received the amount of 44.005, - CZK for charity purposes (www.sbirkajus.cz). Thank you!

ARTMEETPOINT-
(Organized by AP Promo s.r.o., in cooperation with the civic association Nike in the project Cargo Gallery)

The project Artmeetpoint 2014 offers authors (photos, painters, sculptors) unique opportunity to present their work in a series of attractive exhibitions.
First exhibition will be held between 23.10. 2014 and 15.1.2015 in the Prague Congress Centre’s (KCP). The exhibition will be launched by a vernissage with accompanying program and concert. There will be three special events during the exhibition, free workshops and lectures.


In February 2015 the exhibition is going to be moved to north Bohemia (Usti nad Labem, Decin and Litomìøice), transport to the Dresden will probably take place in June 2015 in the context of cross-border cooperation of North Bohemia and Free State of Saxony.


The project Artmeetpoint 2014 is a continuation of our project named Photomeetpoint 2013. For this year, we would like to expand and introduce the following areas: Photographs (Vintage), photography (digital), painting and printmaking, sculpture. Like last year, we expect a general release of the printed catalog of the entire project.
Artmeetpoint 2014 has (as Photomeetpoint 2013) charitable outreach.
Voluntary admission and 50% from sold artworks goes to completion of Jedlicka Institute in Prague, Czech Republic.

If you have any additional questions please do not hesitate to contact us via info@cargogallery.eu


 
 


 

 

 

 

Mediálními partnery jsou: