... meet svùj point ...
4. roèník pøehlídky nekomerèního umìní 1. 8. 2016 - 30. 9. 2016 | Cargo Gallery | Litomìøice
 

ARTMEETPOINT 2016
Organizátorem projektu s názvem Artmeetpoint je spoleènost s ruèením omezeným AP Promo, založená za úèelem pùsobení na kulturním poli. Pøehlídka je realizována v dobì 1. 8. – 30. 9. 2016, v Litomìøicích, v prostorách multifunkèního centra Cargo Gallery, které vzniklo pøestavbou nákladní motorové lodì Niké.
Na podzim 2016 plánujeme pøesun pøehlídky i s plavidlem do nìmeckých Drážïan, v prosinci pak do Prahy. Generálním partnerem projektu je Ústecký kraj, mediálním partnerem pak iReport- music & style magazíne.


Popis projektu_
Projekt Artmeetpoint 2016 navazuje na projekt Artmeetpoint 2014, který byl rovnìž realizován za vydatné pomoci Ústeckého kraje a dále pak Magistrátu hlavního mìsta Prahy a Kongresového centra Praha. Jde o výstavu nekomerèních fotografických prací s cílem vzájemného prolnutí autorù ve spoleèné expozici, pøedstavující to nejlepší, co amatérští i profesionální fotografové- bez genderového omezení, v posledních letech vytvoøili.
Stejnì jako v pøípadì Artmeetpointu 2014, poèítáme i se zahranièní úèastí (Slovensko, Nìmecko). Samotná pøehlídka bude zahájena slavnostní vernisáží 1. 8. V Litomìøicích, pøístavištì Velká Mlýnská/ Cargo Gallery. 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného putuje centru pro zdravotnì postižené dìti a mládež, SRDÍÈKO. (V roce 2014 se mám pro sbírku JUS na dostavbu Jedlièkova ústavu podaøilo vybrat více než 46.000,- Kè – www.sbirkajus.cz).
Bližší informace o našem projektu naleznete v jednotlivých záložkách této stránky. V pøípadì jakýchkoli doplòujících dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat prostøednictvím mailu: info@cargogallery.eu.

Tìšíme se na setkávání s tvùrci i s návštìvníky výstavy.

 

ARTMEETPOINT 2016
Der Organisator des Projekts Artmeetpointist die GesellschaftmitbeschränkterHaftung AP Promo, die gegründetwurde, um auf den kulturellen Bereicheinzuwirken. Die Schaufindetvom 1. August biszum 30. September 2016 in Leitmeritzstatt, in den Räumen des multifunktionellen Zentrums von Cargo Gallery, das durcheinenUmbau des Frachtmotorboots Nikéentstand. Im Herbst 2016 planenwireinen Schauumzugauchmitdem Schiff nach Dresden, im Dezemberdannnach Prag. Der Generalpartner des Projektsist die Aussiger Region, der Medienparnerist das iReport- music & style Magazin.

Projektbeschreibung_
Das Projekt Artmeetpoint 2016 schließt an das Projekt Artmeetpoint 2014 an, das ebenfallsmiteinerergiebigen HilfederAussiger Region, des Magistrats der Hauptstadt Prag und des Kongresszentrums Pragrealisiertwurde. Esgeht um eine Ausstellung von nichtkommerziellenfotografischen Werken, die verschiedene Autoren in einergemeinsamen Exposition einschließt. Die Ausstellungpräsentiert das Bestedavon, was die Amateur- sowieprofessionellen Fotografen(ohneeine Gender-Beschränkung) in den letzten Jahrenschufen. Wieim Falle von Artmeetpoint 2014 rechnenwirmiteinerausländischen Teilnahme (die Slowakei, Deutschland). Allein die Schauwirdmiteinerfeierlichen Vernissageeröffnet. Am 1. August in Leitmeritz, Landungsplatz Velká Mlýnská/ Cargo Gallery. 50% vom Preis der Werke und 100% vom Preis des freiwilligen Eintrittsgeldsfließt ins Zentrumfürbehinderte Kinder und Jugendliche, SRDÍÈKO. (Im Jahr 2014 gelanges, für die Sammlung JUS zugunsteneiner Fertigstellung des JedlickaInstituts, mehrals 46 000 CZK – www.sbirkajus.cz zusammeln). WeitereInformationenüberunser ProjektfindenSie in den einzelnen Registerkartendieser Seite. WennSieweitereergänzende Fragenhaben, kontaktieren Sieunsbitte per Email an: info@cargogallery.eu. Wirfreuenuns auf das TreffenmitAusstellungsgestaltern und –besuchern.

 
 

 

V roce 2016 putuje 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného centru pro zdravotnì postižené dìti a mládež, SRDÍÈKO. Dìkujeme!